TÄVLINGSREGLER

Genom att betala anmälningsavgiften godkänner den tävlande Tävlingsregler för Aspen Runt.

(Reglerna kan komma att uppdateras / justeras fram till tävlingens startdatum. De senast lanserade reglerna är de som gäller)

 • Tävlingens utförande

 • Anmälan

 • Registrering

 • Deltagande och säkerhet

 • Utrustning

 • Tävlingsbana

 • Protester och påföljder

 • Media

 

1. Tävlingens utförande

Genom att betala anmälningsavgiften godkänner den tävlande tävlingsregler för Aspen Runt 2021

 • Den tävlande ska vara simkunnig och vara 18 år fyllda på tävlingsdagen. Deltagande under 18 år kräver målsmans närvaro och godkännande.

 • Tävlingen består av en deltagare på varsin SUP-bräda oavsett vilken klass man tävlar i.

 • Anmälan / bokningen av Aspen Runt ska skrivas ut och detta används som startbevis som signeras och lämnas in vid registrering.

 • De tävlande genomför tävlingen på egen risk och innehar egen försäkring som omfattar tävling på SUP.

 • Deltagare tävlar genom att paddla längs den boj-markerade banan efter den klass hon / han har valt att tävla i (Lilla Aspen runt eller Stora Aspen runt).

 • Att avvika från den boj-markerade banan i syfte att förkorta sträckan är ej tillåtet och innebär diskvalificering.

 • Att ta hjälp av fortskaffningsmedel eller personer utanför tävling organisationen är ej tillåtet.

 • Alla deltagare har en skyldighet att hjälpa varandra vid en nödsituation. Den tävlande är skyldig att ingripa vid nödsituation och rädda medtävlanden.

 • Obligatorisk utrustning, se under punkt 5. Utrustning, ska användas på ett korrekt vis. Inget material får lämnas utefter banan eller på land.        

 • Nedskräpning är förbjudet. Skräp slängs i utsatta soppåsar som finns utplacerade vid start och målgång

 • Djurliv och natur ska respekteras utmed hela banan och runt hela Aspen. De tävlande ska även respektera medtävlande, tävlingsorganisationen, publik och boende i området.

 •  Doping, enligt Svenska RF, är i alla former förbjudet.

2. Anmälan

 • För att kunna deltaga ska en bokning ske via bokningssidan ASPEN RUNT och före start ska deltagarna ha betalat in tävlingsavgiften. Vid utebliven betalning förlorar deltagare sin startplats och får ej deltaga.

 •  Anmälan är bindande och ingen återbetalning sker oavsett läkarintyg.

 • Uppgifter om deltagare ska vara korrekt ifyllda.

 • Det är tillåtet att sälja sin plats och byta deltagare men detta måste ske minst 5 dagar före start och den nya deltagaren måste godkänna tävlingsregler. För byte kontakta: info@aspenrunt senast 5 dagar före start.

 • Personuppgifter som inhämtas vid anmälan hanteras enligt GDPR-lagen.

3. Registrering

 • Registrering genomförs vid uthämtning av startnummer på tävlingsdagen eller vid angiven plats dagar före loppet.

 •  Id- kontroll genomförs vid registrering.

 • Obligatorisk närvaro på tävlingsmöte / skepparmöte innan start. Tider för start och möten kan förskjutas.

4. Deltagande och Säkerhet

 • Tävlande som bryter tävlingen är ansvariga för att snarast anmäla detta till tävlingsorganisationen.

 • Tävlingen sker ståendes på brädan. Vid trötthet, extremt väder, materialfel eller annat som hindrar stående paddling så får man sitta ner.

 • Det är otillåtet att medvetet hindra eller bromsa andra tävlande. Om man uppenbart orsakar att en medtävlare faller i vattnet är man skyldig att invänta sin framfart tills att denna paddlare återigen är uppe och paddlar. 

 • Upphinnande paddlare har alltid väjningsplikt. 

 • Drafting / våghängning är tillåtet. Bakomvarande paddlare är ansvarig för att inte kollidera med framförvarande.

5. Utrustning

 • Obligatorisk utrustning för deltagare som deltagare själv ansvarar för att införskaffa och skall medföras under tävlingen:

 • SUP-bräda. Både hårda och uppblåsbara är godkända att användas av alla längder och modeller.

 • SUP-brädor med rörliga roder är ej godkända. 

 • Enbladig paddel oavsett bladstorlek är godkänd. Tvåbladig-paddel; exempel kajakpaddel är inte godkänd.

 • Leash - Fångrem / säkerhetskoppel är obligatoriskt för alla deltagare och ska säkras mellan kroppen och brädan från start till målgång. Vid avtagande av leash riskeras diskvalificering. Vid anslutning till tävling utan leash får deltagare ej medverka.

 • Flytväst är obligatoriskt.

 • Nummermärkning (tilldelas av organisationen) skall bäras från start till mål väl synligt och längst ut.

6. Tävlingsbanan

 • Start och målgång för Lilla och Stora Aspen runt sker vid ASPENS BADPLATS. Loppen är uppdelade som Lilla Aspen runt som löper på ca 2,5 km och Stora Aspen runt som innebär cirka 10 km paddling runt hela sjön. Vid anmälan är det viktigt att ange vilken klass du paddlar.

 • Tävlingsbanan är utmärkt med bojar som ska rundas på korrekt sida.

 • Vätske- och energistationer finns ej utplacerade utefter bana utan du som deltagare ansvarar att ha vätska / energi med på din paddling om så önskas.

 • Startprocedur sker genom strandstart där de tävlande bär sin bräda och paddel ut i vattnet. Leash skall vara kopplad till kroppen innan start. Målgång sker även den på stranden och skall ske med paddeln i ena handen. Brädans leash får kopplas loss från kroppen tidigast de sista 20 metrarna innan upploppet på stranden. Det är otillåtet att hindra eller bromsa medtävlande på upploppet. Den ståpaddlare som först ringer i den markerade klockan (bjällra) på strandens upplopp är vinnare. Direkt efter målgång vid klockan tas den tävlandes bräda om hand av tävlanden själv och placeras så den inte hindrar övriga tävlande.

 • Tidsbegränsningar för ”sista passering” kommer finnas för både Lilla Aspen runt och Stora Aspen runt och detta informeras på “skepparmöte” på tävlingsdagen.

 •  Aspen Runt förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen samt att fritt kunna ändra bansträckningarna vid extrema väderförhållanden eller oförutsägbara händelser. Information om eventuella ändringar meddelas innan start.

7. Protester och påföljder

 • En protest kan lämnas av tävlande. Protesten ska vara tävlingsjuryn tillhanda, skriftligen, senast 30 minuter efter målgång och innehålla:

 • Tid och position.

 • Inblandade deltagare

 • Beskrivning av situationen.

 • Vittnen om möjligt.

Tävlingsdomare består av en eller flera ur Aspen Runt projektgrupp. Domare beslutar om påföljder, utfall av protest och eventuella ban- och regeländringar. Om deltagare bryter mot reglerna kan juryn tilldela följande påföljder:

 • Diskvalifikation

8. Media

 • Aspen Runt har rätt att fotografera och filma samtliga deltagarna under hela tävlingsdagen.

 •  Aspen Runt har rätt att publicera foto- och filmmaterial fritt genom alla sociala medier, internet, TV, radio, tidningar och olika former av marknadsföring av Aspen Runt.